Školní družina


I v letošním školním roce tvoří školní družinu dvě oddělení:

- I.oddělení s docházkou do 15.10 hodin
- II.oddělení s docházkou do 13.00 hodin.

Obě oddělení školní družiny jsou v provozu ve dnech pondělí až pátek,pracují samostatně za úzké spolupráce obou vychovatelek. Takové řešení se v minulých letech plně osvědčilo, počet dětí je rovnoměrně rozdělen a práce je tak mnohem klidnější a radostnější. I.oddělení školní družiny vede vychovatelka Lenka Kotolanová, která zároveň vykonává funkci vedoucí vychovatelky. II.oddělení školní družiny vede vychovatelka Mgr. Monika Plšková. Po vyučování se do obou oddělení schází 50 žáků k odpolední zájmové činnosti. K jejich vyžití slouží nejen dvě pěkně vybavené vlastní pracovny, ale děti využívají i školní tělocvičnu,cvičnou kuchyňku,knihovnu,taneční sál.Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, pracovní a přírodovědnou tématikou. Provoz školní družiny se řídí Řádem školní družiny. Ze školní družiny jsou děti též odesílány, podle potřeb rodičů, do zájmových kroužků organizovaných školou.

Akce školní družiny

- Akce školní družiny - říjen 2009/2010 + foto - ZDEAkce školní družiny - historieCeloroční plán školní družiny


ZÁŘÍ

Téma : Naše škola, družina, vesnice. Uvítání dětí ve školní družině. Týden s pohádkovými postavami. BOZP ve školní družině , v jídelně, při přecházení vozovky, na vycházkách. Dodržování hygienických návyků. Odpočinkové a rekreační činnosti: poslech, četba, relaxace na koberci, jednoduché cviky na protažení těla Výtvarné činnosti: práce s papírem - základy stříhání, lepení, skládání (BOZP při práci s nůžkami). Přírodovědné činnosti: vycházky do okolí družiny ,orientace v terénu ,významné budovy. Vycházky na zahradu dle počasí - společné hry, sportovní náčiní. Příprava na vyučování - dětské časopisy,didaktické hry.

ŘÍJEN

Téma: Chutě a barvy podzimu BOZP při přecházení vozovky, v jídelně, ve školní družině. Odpočinkové a rekreační činnosti - četba na pokračování, klidové hry v kroužku, relaxační chvilky, stolní a společenské hry, vybarvování, kreslení. Výtvarné činnosti - barva -zapouštění, rozfoukávání, otisk. Přírodovědné činnosti - ochutnávka ovoce a zeleniny. Sběr přírodního materiálu (listy, šišky, bukvice, žaludy, mech). Společná akce obou oddělení školní družina a školního klubu - Podzimní hrátky. Vycházky dle počasí - les - stavba domečků z přírodního materiálu - míčové hry, švihadla. Příprava na vyučování - didaktické hry Čj, M. Práce s textem, reprodukce.

LISTOPAD

Téma :Rodina BOZP ve školní družině, v jídelně, při vycházkách. Dodržování správných hygienických návyků. Odpočinkové a rekreační činnosti - poslech magnetofonu, četba na pokračování, relaxační a hudebně pohybové chvilky, stolní a společenské hry, kreslení. Hudební činnosti - nácvik písní (téma zvířátka). Dramatizace pohádek. Výtvarné činnosti - výroba zvířátek z přírodního materiálu, výroba strašidýlek z přírodních materiálů. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - zdravení. Přírodovědné činnosti - výstavka - ze vzorků zeleniny a ovoce (sušené křížaly) Vycházky dle počasí - zahrada, les. Příprava na vyučování - opakování učiva, smyslové hry, didaktické hry.

PROSINEC

Téma: Vánoce se blíží BOZP při vycházkách a hrách, při přecházení vozovky. Dodržování správných hygienických návyků při použití WC, před jídlem. Odpočinkové činnosti - četba pranostik, přísloví a pořekadel, vánoční zvyky a vánoce. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - děkuji. Výtvarné činnosti - výrobky na vánoční výstavku - ubrousková technika, zdobení svíček, květníků. VÁNOČNÍ BESÍDKA. Předání zakoupených her a dárků dětem. . Přírodovědné činnosti - ptáci, kteří u nás přezimují. Hudební činnosti - nácvik koled. Vycházky do okolí družiny, sáňkování, bobování dle počasí. Příprava na vyučování - opakování probraného učiva, didaktické hry.

LEDEN

Téma: Zimní sporty, zimní příroda BOZP při zimních sportech. Nácvik chůze ve dvojicích. Správné přecházení vozovky. Odpočinkové činnosti - relaxační jednoduché cvičení, četba pohádek, rozhovory, hádanky, kreslení, stavebnice. Hudebně pohybové chvilky. Kuželkový turnaj - společná akce ŠD a ŠK Výtvarné činnosti - výzdoba chodeb u školní družiny zimní tématikou. Přírodovědné činnosti - pozorování ptáků u krmítka, vycházky do přírody. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - žvýkání, plivání, pokřikování. Vycházky dle počasí, bobování, hry na sněhu. Příprava na vyučování - sestavení jídelníčku, zdravá a nezdravá výživa. Recepty.

ÚNOR

Téma:Lidské tělo,Den plyšáků, karneval. BOZP při přecházení ze školy do družiny, na kroužky. Upevňování hygienických návyků. Odpočinkové činnosti - hry na koberci. Stolní a společenské hry, četba, dramatizace. Výtvarné činnosti - výroba karnevalových masek - využití textilu, kůže, papíru. Hudební činnosti - opakování písní. Přírodovědné činnosti - zvířata a rostliny - zajímavosti, určování pomocí encyklopedie. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - čistota. Vycházky dle počasí, hry na sněhu, stavba sněhuláka -- soutěž. Příprava na vyučování - skládání puzzlů, Člověče nezlob se, Bingo, Logic.

BŘEZEN

Téma : Kniha-přítel člověka, pohádky BOZP ve škole, na chodbách školy, v jídelně,ve školní družině. Odpočinkové činnosti - četba ukázek z různých knih, námětové a konstruktivní hry. Poslech pohádek z CD přehrávače. Kolektivní hry v kruhu.Relaxační chvilky. NÁVŠTĚVA školní KNIHOVNY. Výtvarné činnosti - návrh obalu knihy - suché pastely, nejoblíbenější pohádková postava - volná technika. Přírodovědné činnosti - pozorování změn v přírodě na jaře, první jarní květiny. Hudební činnosti - zpívání písní o rostlinách a zvířatech, hudební hádanky. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - nenič mě! Vycházky do okolí družiny, do lesa dle počasí. Společné hry. Příprava na vyučování - rozvoj slovní zásoby, didaktické hry, dětské časopisy.

DUBEN

Téma: Velikonoce, Jaro, Den Země, Pálení čarodějnic BOZP při přecházení ze školy do družiny, v jídelně, při výtvarných činnostech. Odpočinkové a rekreační činnosti - společné hry na koberci, stolní a společenské hry, kreslení, četba. Relaxační a hudebně pohybové chvilky. Výtvarné činnosti - malování kraslic, příprava výrobků na velikonoční výstavku. Přírodovědné činnosti - vycházky do lesa, pozorování změn v přírodě, hledání ptačích budek - rozmístění. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - kamarádství. Vycházky na zahradu, společné a individuální hry - míče, švihadla, pískoviště. Příprava na vyučování - Velikonoční zvyky a obyčeje. Didaktické hry.

KVĚTEN

Téma: Den matek, Cestování Nácvik chůze ve dvojicích. Správné dodržování hygienických návyků. Odpočinkové a rekreační činnosti - relaxace na koberci, četba, poslech, stolní a společenské hry, společné hry. Výtvarné činnosti - výroba dárků pro maminky, využití vlnkovačky. Projekt cestujeme kolem světa. Výchovná beseda - KOUZELNÁ SLOVÍČKA - pomoc slabším a starým lidem. Přírodovědné činnosti - vycházka Vycházky do okolí školní družiny, lesa. Příprava na vyučování - opakování probraného učiva.

ČERVEN

Téma: Prázdniny se blíží BOZP před prázdninami, prevence úrazů. Odpočinkové činnosti - poslech, četba, volné hry, třídění her a příprava družiny na nový školní rok. Společné hry. Výtvarné činnosti - výroba ručního papíru, barvy na sklo MDD - soutěžní odpoledne plné her. Pouť- společná akce školní družiny a školního klubu, táborák na školním pozemku. MALOVÁNÍ NA ASFALT -těšíme se na prázdniny. Hudební činnosti - táborákové písně (opakování písní, které děti znají ze ŠD). Příprava na vyučování - procvičování a upevňování učiva. V průběhu školního roku budou zařazeny činnosti z různých kurzů a školení. Dle přání dětí bude zařazena internetová učebna, tělocvična, keramická dílna, video. Školní družina využívá prostory družiny, zahradu, která náleží přímo k objektu.

Přehled činností ve školní družině


Rekreační činnost: slouží k regeneraci sil,převažuje v nich odpočinek aktivní s pohybovými prvky. Činnosti mohou být rušnější, což nelze považovat za nekázeň, ale součást možné Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Zařazují se po obědě. Mohou mít formu odpočinku na lůžku nebo klidových her, či poslechu. Zájmové činnosti: umožňují dětem seberealizaci, rozvíjejí pohybové dovednosti a poznání.

Příprava na vyučování: má formu: písemného vypracovávání domácích úkolů se souhlasem rodičů a učitelů, zábavného procvičování formou didaktických her.

Zájmové činnosti: ZČEV - VV - výtvarná (kresba , malba)

ZĆEV - PT - pracovně technická (stříhání, lepení, modelování, práce s různými technikami a materiály.
ZČPŘ - přírodovědná - vycházky,pozorování přírody, besedy, rozhovory, sběr přírodního materiálu.
ZČSV - společensko - vědní besedy o čistotě a pořádku, o pomoci starým lidem, o významných výročích, kulturních akcích, hygieně.
ZČEV - HV - nácvik nových písní,jednoduché muzicírování, opakování písní, které děti znají.
ZČBV - branná - překonávání překážek při vycházkách, branné hry.
ZČS / TV - sportovní a tělovýchovná - vycházky ven, hry se sportovním náčiním.
ZČDV - dopravní - hry s dopravní tématikou.

Uvedené činnosti jsou zařazovány v průběhu celého týdne.Činnosti jsou prováděny dle přání dětí a mohou se odlišovat od skladby týdne.

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


- VNITŘNÍ ŘÁD Školní družiny pro žáky 2009-2010