Školní klub


Školní klub mohou naši žáci navštěvovat od pondělí do pátku -

12,15 - 13,15 - (převážně dojíždějící žáci)

v odpoledních hodinách, dále pak formou kroužků
Kroužky :


Divadelní kroužek Klíček - vedoucí - Mgr. Zdeněk Ballnér, Mgr. Miluše Václavková, Jindřich Surala
Kaňka - vedoucí - Mgr. Petra Dítětová
Počítačový - vedoucí - Mgr. Elena Pospíšilíková
Parlament - vedoucí - Mgr. Zdeněk Ballnér
Rozhlasový kroužek - vedoucí - Mgr. Věra Dudíková
Přírodovědný kroužek - vedoucí - Mgr. Renata Rajnochová
Debrujáři - vedoucí - Mgr. Renata Rajnochová
Knihovnický - vedoucí - Mgr. Kateřina Cábová
Florbal I. - vedoucí - Lenka Kotolanová
Recitační kroužek - vedoucí - Mgr. Miluše Václavková
Florbal II. - vedoucí - Jindřich Surala
Šikulové - vedoucí - Lenka Kotolanová
Náboženství - vedoucí - Mgr. Jan Vinkler


Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na brzkou shledanou při společných akcích.

Fotografie z akcí školního klubuVNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU


1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKA
1.1. Docházka do školního klubu je možná formou zájmových kroužků nebo volnočasových aktivit. Žáci se zaevidují a zaplatí jednorázový roční poplatek, stanovený vyhláškou školy.
1.2. Příchody a odchody žáků zapisuje vychovatelka do docházkové knihy nebo vedoucí jednotlivých zájmových kroužků do své evidence.
1.3. Žáci mohou navštěvovat libovolný počet kroužků. Do kroužků jsou zařazeni na základě písemné žádosti. Z kroužků se mohou odhlašovat v pololetí opět pouze písemně.

2. ORGANIZACE ČINNOSTI
2.1. Provoz školního klubu je ráno od 6.35 do 7.20 hod. přednostně pro dojíždějící žáky a odpoledne od 12.15 do 15.15 hod. pro všechny zájemce od 5. do 9.ročníku nebo žáci prvního stupně základní školy, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do školní družiny,
2.2. Případné změny provozní doby budou oznámeny nejpozději den předem na nástěnce u vchodu školního klubu. Během prázdnin bude provoz upraven dle zájmu žáků rozhodnutím vedení ZŠ.
2.3. Do klubu žáci vstupují v přezůvkách nebo bez obuvi.
2.4. Během pobytu školního klubu venku jsou osobní věci žáků uzamčeny ve školním klubu.
2.5. Příchod i odchod žák nahlásí vychovatelce (opakovaný příchod a odchod je možný jen v případě kroužků, vyučování).
2.6. Školní klub pravidelně využívá i jiné prostory školy (knihovnu, tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, hřiště). Při cestu ze školního klubu nenese za žáka vychovatelka odpovědnost.

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
3.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školního klubu nesmí opustit. Za žáka, který byl ve škole a do školního klubu se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
3.2. Ve školním klubu se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školního klubu pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
3.3. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školním klubu se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
3.4. Žáci se ve školním klubu řídí vnitřními pravidly a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.
3.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školního klubu, může být rozhodnutím ředitele školy z klubu vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školního klubu, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní klub nebo z jiných zvláště závažných důvodů.